Bạn đang xem: Nhân Quả Báo Ứng Tội Tham Dục Rất Hay

 " Phật Giáo là giáo dục, đích thực là giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng sanh trong chín pháp giới "  HT Tịnh Không

Với mong muốn luân chuyển bánh xe pháp, hoằng pháp lợi sanh. Tuân Theo lời giáo huấn của  Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không về giáo dục đạo đức tổ tông, giáo lý nhân quả, cứu vãn sự an định xã hội, hòa bình thế giới.Chúng con xin  góp phần nhỏ bé trong việc hoằng truyền giáo pháp, giáo lý đức phật thông qua  bài pháp của các vị chư Tăng đáng kính, những câu chuyện nhân quả, sách nói tâm linh hướng thiện, những tấm gương làm lành lánh dữ, thiện tri thức niệm phật vãng sanh

Nếu có chút công đức nào trong phật sự này xin nguyện hồi hướng  đến thập phương pháp giới, đến các chúng sinh đang gặp khổ nạn thiên tai địch họa  chiến tranh tai nạn, cầu cho thế giới hòa bình tiêu tai  giải nạn 

Cầu chư Phật  chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Hộ Pháp gia hộ !

Xin hãy cùng nghe pháp, tụng kinh, niệm phật, và chia sẻ tới nhiều người được biết để luân chuyển bánh xe pháp, công đức vô lương !

 

Video mới nhất

Sách nói

Truyện phât giáo

 

Đang xử lý...