Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ ( Vợ chồng con cái )

Phật Pháp chân thật là biết khó – hành dễ – HT Tịnh Không khai thị

Cho nên, Phật pháp chân thật là biết khó – hành dễ. Tu hành không khó, nhưng bạn phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, việc này thì khó. Thế Tôn vì chúng sanh nói pháp 49 năm (việc này khó), thính chúng có chứng quả chân thật không? Các vị phải lưu ý một chút. Trên Kinh Đại Thừa năm xưa Thế Tôn trong pháp hội giảng Kinh, thính chúng có người nghe Kinh, vẫn không đến phân nửa thì đã khai ngộ chứng quả. Trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan nghe được chưa đến phân nửa, “Kinh Lăng Nghiêm” có mười quyển, đến sau cùng quyển thứ ba ông liền tán Phật, ông đã khai ngộ rồi. Ma Đăng Già nữ cũng nghe Kinh được phân nửa thì chứng đến tam quả. Như vậy, có thể thấy được tu hành chứng quả là chuyển đổi ý niệm, chân thật là chuyển phàm thành Thánh, chuyển mê thành ngộ. Ngày nay, chúng ta không thể chuyển đổi lại là do tập khí trói buộc, chúng ta phải giác ngộ. Tập khí không phải là thứ tốt. Con người sống ở thế gian, chân thật phải buông bỏ cách nghĩ, cách thấy, cách làm của chính mình, mà tiếp nhận giáo huấn của Như Lai.

____________________________

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang NghiêmThanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (tập 146) (770)

 

Đang xử lý...